1
Yaya smart
VQX3+PQP, Kisumu, Kenya
0722124230
yichen.liu@transsion.com
2
Best electronics
VQX3+PQP, Kisumu, Kenya
0718431266
yichen.liu@transsion.com